Có 1 kết quả:

hoạn giả

1/1

hoạn giả

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bệnh nhân, người bệnh