Có 1 kết quả:

hoạn nạn

1/1

hoạn nạn

giản thể

Từ điển phổ thông

hoạn nạn, khó khăn