Có 1 kết quả:

hoạn nạn

1/1

hoạn nạn

phồn thể

Từ điển phổ thông

hoạn nạn, khó khăn

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tai vạ khổ cực.

Một số bài thơ có sử dụng