Có 1 kết quả:

huyền nham

1/1

huyền nham

giản thể

Từ điển phổ thông

vách đá, vực đá