Có 1 kết quả:

phỉ trắc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lo buồn trong dạ.