Có 1 kết quả:

phỉ phẫn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Uất giận trong lòng.