Có 1 kết quả:

bi thương

1/1

bi thương

giản thể

Từ điển phổ thông

bi thương, đau buồn, thương đau