Có 1 kết quả:

bi kịch

1/1

bi kịch

giản thể

Từ điển phổ thông

bi kịch, thảm kịch