Có 1 kết quả:

bi kịch

1/1

bi kịch

phồn thể

Từ điển phổ thông

bi kịch, thảm kịch

Từ điển trích dẫn

1. Vở tuồng với chủ đề là những cảnh ngộ bi thảm bất hạnh. ◎Như: “Lương San Bá dữ Chúc Anh Đài” 梁山伯與祝英台.
2. Tỉ dụ gặp phải cảnh ngộ đau thương. ◎Như: “tửu hậu thiết vật giá xa, dĩ miễn nhưỡng thành bi kịch” 酒後切勿駕車, 以免釀成悲劇 uống rượu xong thì đừng nên lái xe, để khỏi gây thành thảm kịch.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vở tuồng có nội dung buồn.