Có 1 kết quả:

bi tráng

1/1

bi tráng

giản thể

Từ điển phổ thông

bi tráng, bi hùng