Có 1 kết quả:

bi đát

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Buồn thảm.