Có 1 kết quả:

bi đỗng

1/1

bi đỗng

giản thể

Từ điển phổ thông

ảm đạm, thê lương, tang tóc