Có 1 kết quả:

bi điệu

1/1

bi điệu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

khóc thương, khóc than