Có 1 kết quả:

bi thảm

1/1

bi thảm

giản thể

Từ điển phổ thông

bi thảm, thảm thương