Có 1 kết quả:

bi phẫn

1/1

bi phẫn

giản thể

Từ điển phổ thông

buồn đau và căm phẫn