Có 1 kết quả:

bi thán

1/1

bi thán

phồn thể

Từ điển phổ thông

ai oán, than vãn, rên rỉ, khóc than

Một số bài thơ có sử dụng