Có 1 kết quả:

bi thống

1/1

bi thống

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đau buồn, đau lòng