Có 1 kết quả:

bi quan

1/1

bi quan

giản thể

Từ điển phổ thông

bi quan, thất vọng, chán nản, nản chí