Có 1 kết quả:

muộn nhiệt

1/1

muộn nhiệt

phồn thể

Từ điển phổ thông

oi bức, ngột ngạt