Có 1 kết quả:

tình huống

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự thật xảy ra xung quanh mà mình đang gặp phải. Hát nói của Nguyễn Công Trứ: » Tình huống ấy dầu bút thần khôn vẽ «.