Có 1 kết quả:

tình quân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Tình lang 情郎 ( tiếng người con gái gọi người đàn ông mình yêu ). Đoạn trường tân thanh : » Trăm nghìn gửi lại tình quân «.