Có 1 kết quả:

tình ý

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Điều cảm thấy trong lòng và điều nghỉ ngợi trong đầu. Truyện Trê Cóc : » Thực hư tình ý chưa hay «.

Một số bài thơ có sử dụng