Có 1 kết quả:

tình ái

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng yêu thương giữa trai gái. Đoạn trường tân thanh : » Mắc điều tình ái khỏi điều tà dâm «.

Một số bài thơ có sử dụng