Có 1 kết quả:

tình trạng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự việc xảy ra và thấy được ở bên ngoài. Đoạn trường tân thanh : » Suy trong tình trạng bên nguyên «.

Một số bài thơ có sử dụng