Có 1 kết quả:

tình lí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự thật xảy ra và cái lẽ của sự thật đó. Truyện Trê Cóc : » Cứ trong tình lí mà suy « — Cái lòng ăn ở đối xử với nhau và cái lẽ đem ra để tranh hơn thua với nhau.

Một số bài thơ có sử dụng