Có 1 kết quả:

tình nghi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự việc xảy ra đáng ngờ vực.