Có 1 kết quả:

tình nghĩa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tấm lòng và đạo phải trong cách đối xử với nhau ở đời.

Một số bài thơ có sử dụng