Có 1 kết quả:

đôn phác

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rất thật thà, không trau chuốt.