Có 1 kết quả:

hoặc chúng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lừa dối mọi người.