Có 1 kết quả:

quyền quyền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng dạ thành thật, cầu trọng.