Có 1 kết quả:

huệ trạch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái ơn.

Một số bài thơ có sử dụng