Có 1 kết quả:

huệ cố

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng tôn xưng sự lưu tâm của người khác đối với mình.