Có 1 kết quả:

ác khẩu thụ chi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kẻ nói xấu phải nhận chịu chính những điều xấu mình nói.