Có 1 kết quả:

ác niệm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ý niệm tà ác. ◇Bồ đề tâm luận 菩提心論: “Túc ương vị điễn, ác niệm toàn khởi” 宿殃未殄, 惡念旋起.

Một số bài thơ có sử dụng