Có 1 kết quả:

ác độc

1/1

ác độc

phồn thể

Từ điển phổ thông

độc ác, hiểm độc, nham hiểm