Có 1 kết quả:

ác thú

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con vật dữ hại người.