Có 1 kết quả:

ác thần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị thần chuyên hại người — Vị thần mặt mũi gớm ghiếc, chuyên trừng phạt kẻ làm điều xấu.