Có 1 kết quả:

ác y

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mặc áo xấu. Chỉ sự nghèo nàn.