Có 1 kết quả:

não chúng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm cho nhiều người buồn khổ. Cung oán ngâm khúc có câu: » Áng đào kiếm đâm bông não chúng, khoé thu ba gợn sóng khuynh thành «.