Có 1 kết quả:

quỳnh độc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cô đơn một mình.