Có 1 kết quả:

thiểu nhiên

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thốt nhiên thay đổi sắc mặt. ◇Lễ Kí 禮記: “Khổng Tử thiểu nhiên tác sắc nhi đối” 孔子愀然作色而對 (Ai Công vấn 哀公問) Khổng Tử bỗng thay đổi sắc mặt, lấy vẻ nghiêm trang đáp.
2. Lo sợ. ◇Tuân Tử 荀子: “Kiến bất thiện, thiểu nhiên tất dĩ tự tỉnh dã” 見不善, 愀然必以自省也 (Tu thân 修身) Thấy điều không tốt, kinh sợ mà tự cảnh tỉnh vậy.
3. Buồn rầu. ◇Liệt Tử 列子: “Chỉ thành viết: Thử Yên quốc chi thành. Kì nhân thiểu nhiên biến dong” 指城曰: 此燕國之城. 其人愀然變容 (Chu Mục vương 周穆王) (Người đồng hành) chỉ thành nói: Đây là thành nước Yên. Người kia (sinh ra ở nước Yên, đang trên đường trở về cố hương) bỗng buồn rầu biến sắc mặt (vì thương nhớ).

Một số bài thơ có sử dụng