Có 1 kết quả:

sầu muộn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Buồn phiền.

Một số bài thơ có sử dụng