Có 1 kết quả:

sầu tình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng buồn, mối buồn — Mối buồn vì sự yêu đương trai gái.

Một số bài thơ có sử dụng