Có 1 kết quả:

sầu cảm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Điều buồn rầu thấy được trong lòng. Thấy buồn — Mối buồn rầu.

Một số bài thơ có sử dụng