Có 1 kết quả:

sầu hoài

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng buồn rầu.

Một số bài thơ có sử dụng