Có 1 kết quả:

sầu lệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nước mắt buồn rầu.