Có 1 kết quả:

sầu ty

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tơ buồn. Chỉ lòng buồn rầu, rối loạn. Td: Sầu ty vạn lũ ( tơ sầu vạn sợi ).

Một số bài thơ có sử dụng