Có 1 kết quả:

sầu thi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bài thơ buồn.

Một số bài thơ có sử dụng