Có 1 kết quả:

sầu lộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giọt sương buồn. Chỉ giọt nước mắt.