Có 1 kết quả:

sầu âm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng đàn, tiếng hát, giọng nói buồn rầu.